108 Святых имен Господа Нрисимха-дева
 
          om narasinghaya namah
          om maha-simhaya namah
          om divya-simhaya namah
          om maha-balaya namah
          om ugra-simhaya namah
          om mahadevaya namah
          om upendraya namah
          om agnilocanaya namah
          om rudraya namah
          om shauraya namah
          om maha viraya namah
          om suvikrama parakramaya namah
          om hari kola halaya
          om cakrine namah
          om vijaya namah
          om jayayah namah
          om avyayayah namah
          om daityanthakaya namah
          om parabrahnane namah
          om aghoraya namah
          om ghora vikramaya namah
          om jvala mukhaya namah
          om jvala maune namah
          om jvalaya namah
          om maha prabhave namah
          om nita lakshmaya namah
          om sahasthraya namah
          om prathapanaya namah
          om maha-damstraya yudhaya namah
          om pragnaya namah
          om hiranyakani shudanaya namah
          om chandikopine namah
          om surarighnaya namah
          om sadarighnaya namah
          om sada-shivaya namah
          om guna-bhadraya namah
          om maha-bhadraya namah
          om bala-bhadraya namah
          om subhadraya namah
          om karalaya namah
          om nikaralaya namah
          om kathrukaya namah
          om bairava-dambaraya namah
          om divaya namah
          om agamyaya namah
          om sarva shatrujite namah
          om amoghastraya namah
          om shastra-dharaya namah
          om sarva-jutaya namah
          om sureshvaraya namah
          om sahasra-bahave namah
          om vajranakhaya namah
          om sarva-siddhaya namah
          om janardanaya namah
          om anantaya namah
          om bhagavate namah
          om sthulaya namah
          om agamyaya namah
          om paravaraya namah
          om sarva mantraika rupaya namah
          om sarva yantra vidaranaya namah
          om avyayaya namah
          om paramanandaya namah
          om kalajite namah
          om khagovahanaya namah
          om bhaktathivatsave namah
          om avyaktaya namah
          om suvyaktaya namah
          om sulabhaya namah
          om sugaye namah
          om lokaikanayakaya namah
          om sarvaya namah
          om sharanagathavatsale namah
          om dhiraya namah
          om dharaya namah
          om sarvagnaya namah
          om bhimaya namah
          om bhamaya namah
          om bhima para namah
          om kramaya namah
          om deva-priya namah
          om nutaya namah
          om pujyaya namah
          om bhavahute namah
          om parameshvaraya namah
          om vasta vaksashe namah
          om shrini vasaya namah
          om vibhave namah
          om sankarshanaya namah
          om trivikramaya namah
          om tri-lokatmane namah
          om kalaya namah
          om sarva ishvareshvaraya namah
          om vishvambharaya namah
          om sthirabharya namah
          om acyutaya namah
          om purusottmaya namah
          om adhoksajaya namah
          om akshayaya namah
          om sevayaya namah
          om vanamline namah
          om prakampanaya namah
          om gurave namah
          om loka-gurave namah
          om sraste namah
          om parasmai tyottisthe namah
          om parayanaya namah
          om surave namah